Door gebruik te maken van deze site ga je akkoord met ons privacy beleid. 

Privacyverklaring ES-Health

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daarmee is de privacybescherming in alle landen van de EU gelijk geregeld. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan elke therapeut moet voldoen omdat er gegevens worden vastgelegd in cliëntendossiers. ES-Health voldoet aan deze nieuwe regels omtrent privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ES-Health een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Je dossier bevat je naam, adres en contact gegevens (telefoon, email), aantekeningen over je gezondheidstoestand, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en adviezen, en informatie over eventuele supplementen en medicijnen die je gebruikt.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die je aan mij hebt gegeven, maar die door een andere zorgverlener zijn verzameld, bijvoorbeeld je huisarts of specialist.

Alleen je behandelend kinesioloog heeft toegang tot de gegevens in je dossier en zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Conform de WGBO worden je gegevens tot 15 jaar na beëindiging van de therapie bewaard.

Maximaal 1 maal per maand ontvang je een email met algemene informatie van ES-Health. Mocht je daar geen interesse in hebben dan kun je dit aangeven via info@eshealth.nl. Alle overige emails zijn persoonlijk en op jouw persoonlijke situatie van toepassing.

Delen met anderen

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld en je deze factuur kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Het gaat om:
  • Naam, adres en woonplaats
  • Geslacht
  • Klantnummer en geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling, bv. “Kinesiologisch consult”
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming

Voor elke andere reden tot delen van jouw gegevens, wordt altijd eerst je expliciete toestemming gevraagd. ES-Health zal je persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en/of verstrekken zonder deze toestemming. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om de persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eshealth.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, en hiervoor is legitimatie noodzakelijk, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

ES-Health neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ES-Health via info@eshealth.nl of 06-11474 675. 

Meer informatie

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.


Disclaimer

ES-Health besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. ES-Health behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. ES-Health aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. ES-Health aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Esther Soudant. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem contact op via info@eshealth.nl